คำขวัญอำเภอบ้านโป่ง เมืองคนงาม สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย่านการค้าอุตสาหกรรม

H O M E
แผนที่ตำบล/อำเภอ
ประวัติอำเภอบ้านโป่ง
แนะนำสำนักงาน
อัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ ปี 59
ข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล ปี 59
ข้อมูลการผลิตพืช
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
แหล่งเรียนรู้แปลงผลิตพืชปลอดภัยฯ
แหล่งเรียนรู้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุึ์ข้าว
ผลิตภัณฑ์เด่น
การจัดองค์ความรู้(KM)
ร่างคู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์อำเภอปี60-64
แผนพัฒนาอำเภอ A4 ปี60
แผนพัฒนาการเกษตรปี61-64
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเพณีและวัฒนธรรม
แหล่งท่องเทืียวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยว
แบบฟอร์มราชการ

เ ชื่ อ ม โ ย ง ภ า ย ใ น
สำนักงานส่งเสริมฯ ที่ 2 จ.ราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ ส า ห กิ จ

พ ย า ก ร ณ์ อ า ก า ศ

ร า ค า น้ำ มั น

 
ภ า พ กิ จ ก ร ร ม
นายศักดิ์ดา ภูศรี นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ตำบลดอนกระเบื้อง ติดตามให้คำแนะนำการทำปุ๋ยอินทรีย์
ตามโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560
ณ กลุ่มผลิตผักปลอดสารตำบลดอนกระเบือง หมู่ที่ 3
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ตำบลหนองกบ
ร่วมกิจกรรมปล่อยกบนาลงสู่แปลงนาข้าว
ของสมาชิก ศพก.อ.บ้านโป่ง 5 ราย จำนวน 5,000 ตัว
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ แปลงของสมาชิก ศพก.
ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ และนายเอื้อ สวัสดิ์จุ้น
ประธาน ศพก.อำเภอบ้านโป่ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ศพก.ต.เจดีย์หัก
อ.เมือง จ.ราชบุรี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง พร้อมคณะ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด
และระดับอำเภอ DW ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 15 พฤษภาคม
2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>

   
นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง นายมาโนชญ์
พูลสุขโข นวส.ชำนาญการ และน.ส.วีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์
นวส.ปฏิบัติการ
นำคณะกรรมการ Single Command (SC) ติดตามคณะกรรมการแปลงใหญ่ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ณ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   

นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการแปลงใหญ่
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 5
ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>


ข่า ว / ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
รายละเอียด...


ทั น เ ห ตุ ก า ร ณ์ี่
 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
เลขที่ 50/23 หมู่ที่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์/โทรสาร .0-3220-1567
e-mail: rab_banpong@doae.go.th

(นายวิลาศ จันทศรีิ)
เกษตรอำเภอบ้านโป่ง
DATE/TIME
ก ร ม ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร เ ก ษ ต ร
กรมส่งเสริมการเกษตร
E-Learning
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
รวมสาระกฎหมาย ICT
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ระบบอินทราเน็ต ssnet
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
กองการเจ้าหน้าที่
ใบรับรองเงินเดือน
โครงการคลินิกเกษตรฯ
ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร
ศูนย์บริการประชาชนด้านเกษตร
ระบบสารสนเทศการผลิตด้านเกษตร
ระบบ ศบกต.

เ ชื่ อ ม โ ย ง
ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลชุดดิน
ห้องสมุดความรู้
การเกษตร
ระบบสารสนเทศ
ทางด้านบริหาร
จัดการองค์กร
สายด่วน
ข้อมูลภาครัฐ
ฝ่ายประสานการ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
สืบค้นหมายเลข
โทรศัพท์และอีเมล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
การจัดการความรู้
ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงเกษตรฯ
วารสารการเกษตร
ถาม-ตอบปัญหา
การเกษตร