คำขวัญอำเภอบ้านโป่ง เมืองคนงาม สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย่านการค้าอุตสาหกรรม

H O M E
แผนที่ตำบล/อำเภอ
ประวัติอำเภอบ้านโป่ง
แนะนำสำนักงาน
อัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล
ข้อมูลการผลิตพืช
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
ข้อมูลทำเนียบโครงการสายใยรักฯ
ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
แหล่งเรียนรู้แปลงผลิตพืชปลอดภัยฯ
แหล่งเรียนรู้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุึ์ข้าว
ผลิตภัณฑ์เด่น
การจัดองค์ความรู้(KM)
ร่างคู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
แผนพัฒนาการเกษตร
แผนที่ได้รับการสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเพณีและวัฒนธรรม
แหล่งท่องเทืียวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยว
แบบฟอร์มราชการ

เ ชื่ อ ม โ ย ง ภ า ย ใ น
สำนักงานส่งเสริมฯ ที่ 2 จ.ราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ ส า ห กิ จ

พ ย า ก ร ณ์ อ า ก า ศ

ร า ค า น้ำ มั น

 
ภ า พ กิ จ ก ร ร ม
นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง มอบหมายให้
นายมาโนชญ์ พูลสุขโข นวส.ชำนาญการ , นายพิเชษฐ ตุ้มมล
นวส.ชำนาญการ และน.ส.วันทนีย์ วิชชุประเสริฐ นวส.
ชำนาญการ
นำคณะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และ Smart farmer
ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ พื้นที่ตำบลกรับใหญ่
และตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   

นายศักดิ์ดา ภูศรี นวส.ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ตำบลดอนกระเบื้อง เข้าร่วมดำเนินการอบรมโครงการเกษตร
อินทรีย์ ปี 2560 โดยมี นายจิรศักดิ์ วิเศษสมบัติ หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
กล่าวเปิดการอบรมฯ
ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ศพก.เครือข่าย หมู่ที่ 3 ต.ดอนกระเบื้อง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

น.ส.วีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ และ
นางกาญจนา แก้วนุ่ม จพง.ธุรการ
เข้าร่วมอบรม Google
Drive ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>

   
นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง และนายมาโนชญ์
พูลสุขโข นวส.ชำนาญการ และนายคมสัน สิงห์โต นวส.
นำคณะกรรมการ Single Command (SC) ติดตามการเลี้ยงปลา
ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ บ้านนายกำพล สร้อยแสง หมู่ที่ 3
ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง และนางกรองทิพย์
ทับย้อย ประมงอำเภอบ้านโป่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอบ้านโป่ง ร่วมมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง แก่เกษตรกร
ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>


ข่า ว / ประชาสัมพันธ์
แบบรายงานภัยแล้ง ปี 2560 รายละเอียด...
   
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
รายละเอียด...


ทั น เ ห ตุ ก า ร ณ์ี่
 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
เลขที่ 50/23 หมู่ที่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์/โทรสาร .0-3220-1567
e-mail: rab_banpong@doae.go.th

(นายวิลาศ จันทศรีิ)
เกษตรอำเภอบ้านโป่ง
DATE/TIME
ก ร ม ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร เ ก ษ ต ร
กรมส่งเสริมการเกษตร
E-Learning
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
รวมสาระกฎหมาย ICT
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ระบบอินทราเน็ต ssnet
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
กองการเจ้าหน้าที่
ใบรับรองเงินเดือน
โครงการคลินิกเกษตรฯ
ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร
ศูนย์บริการประชาชนด้านเกษตร
ระบบสารสนเทศการผลิตด้านเกษตร
ระบบ ศบกต.

เ ชื่ อ ม โ ย ง
ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลชุดดิน
ห้องสมุดความรู้
การเกษตร
ระบบสารสนเทศ
ทางด้านบริหาร
จัดการองค์กร
สายด่วน
ข้อมูลภาครัฐ
ฝ่ายประสานการ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
สืบค้นหมายเลข
โทรศัพท์และอีเมล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
การจัดการความรู้
ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงเกษตรฯ
วารสารการเกษตร
ถาม-ตอบปัญหา
การเกษตร