องค์ความรู้ ปี 2560
1. เทคนิคการปลูกกุหลาบมอญ รายละเอียด>>>

การจัดการองค์ความรู้ ปี 2559
1. การดำเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล รายละเอียด>>>
2. การทำนาโดยวิธีการโยนกล้า รายละเอียด>>>

การจัดการองค์ความรู้ ปี 2558
1. เทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ รายละเอียด>>>
2. การทำนาโดยวิธีการโยนกล้า รายละเอียด>>>สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
เลขที่ 50/23 หมู่ที่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์/โทรสาร .0-3220-1567

e-mail: rab_banpong@doae.go.th