คำขวัญอำเภอบ้านโป่ง เมืองคนงาม สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย่านการค้าอุตสาหกรรม

H O M E
แผนที่ตำบล/อำเภอ
ประวัติอำเภอบ้านโป่ง
แนะนำสำนักงาน
อัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล
ข้อมูลการผลิตพืช
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
แหล่งเรียนรู้แปลงผลิตพืชปลอดภัยฯ
แหล่งเรียนรู้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุึ์ข้าว
ผลิตภัณฑ์เด่น
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
การจัดองค์ความรู้(KM)
ร่างคู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์อำเภอ ปี 2560-2564
แผนพัฒนาอำเภอ A4 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอ ปี 2561-2564
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
ปี 2561-2564
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยว
ประเพณีและวัฒนธรรม

เ ชื่ อ ม โ ย ง ภ า ย ใ น
สำนักงานส่งเสริมฯ ที่ 2 จ.ราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ ส า ห กิ จ

พ ย า ก ร ณ์ อ า ก า ศ

ร า ค า น้ำ มั น

ภ า พ กิ จ ก ร ร ม
นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง และนายพิเชษฐ ตุ้มมล
นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมเยี่ยมชมติดตามงานโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ชุมชนที่ 19 ต.ลาดบัวขาว
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง มอบหมายให้
นายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ และนายคมสัน สิงห์โต
นวส. นำคณะทำงาน SC ทีม 4 ระดับจังหวัด ติดตามโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณภายในตำบลหนองกบ และ
ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   

นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง นายมาโนชญ์ พูลสุขโข
นวส.ชำนาญการ และนางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์

นวส.ปฏิบัติการ นำคณะทำงาน SC ทีมที่ 4 นำโดยประมงจังหวัดราชบุรี
ประธานคณะทำงานฯ พร้อมคณะติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ชุมชนที่ 1,2,17 ต.กรับใหญ่ ชุมชนที่ 13 ต.ท่าผา และชุมชนที่ 8 ต.คุ้งพยอมอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประมวลภาพ>>>

   
นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง และนางสาวอุทัย
กระแสร์ยศ จพง.เกษตรชำนาญงาน และนายคมสัน สิงห์โต
นวส.
ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2560 พร้อมคณะฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560
ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากแรต หมู่ 7 ต.ปากแรต
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง และคณะเจ้าหนาที่ฯ
ร่วมกันติดตามตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
ร่มพระบารฒี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อม
นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ณ ชุมชนที่ 1 และ 17 ต.กรับใหญ่ ชุมชนที่ 13 ต.ท่าผา
และชุมชนที่ 18 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประมวลภาพ>>>


ข่า ว / ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
รายละเอียด...แนบ1>>>/แนบ2>>>


ทั น เ ห ตุ ก า ร ณ์ี่
 

ติดต่อได้ที่ : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
เลขที่ 50/23 หมู่ที่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์/โทรสาร .0-3220-1567
e-mail: rab_banpong@doae.go.th

นางกาญจนา แก้วนุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเว็บไซต์

(กำลังปรับปรุงภายใน 31 ส.ค. 60)

(นางบุญสม งามเนตร)
นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอบ้านโป่ง
DATE/TIME
ก ร ม ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร เ ก ษ ต ร

เ ชื่ อ ม โ ย ง
ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลชุดดิน
ห้องสมุดความรู้
การเกษตร
ระบบสารสนเทศ
ทางด้านบริหาร
จัดการองค์กร
สายด่วน
ข้อมูลภาครัฐ
ฝ่ายประสานการ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
สืบค้นหมายเลข
โทรศัพท์และอีเมล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
การจัดการความรู้
ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงเกษตรฯ
วารสารการเกษตร
ถาม-ตอบปัญหา
การเกษตร