สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง

 

ตั้งอยู่ถนนเขางู-เบิกไพร เลขที่ 50/23 หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
(บริเวณสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)
โทรศัพท์/โทรสาร : 032-201567

 

ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง 3 กิโลเมตร


เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524
มีภาระกิจหน้าที่ในการดูแลเกษตรกรทุกสาขาอาชีพ
มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุกตำบล
จำนวน 14 ตำบล ได้แก่

 1. กรับใหญ่
 2. เขาขลุง
 3. คุ้งพยอม
 4. ดอนกระเบื้อง
 5. ท่าผา
 6. นครชุมน์
 7. บ้านม่วง
 8. เบิกไพร
 9. ปากแรต
 10. ลาดบัวขาว
 11. สวนกล้วย
 12. หนองกบ
 13. หนองปลาหมอ
 14. หนองอ้อ

  มีนักวิชาการส่่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบทุกตำบล

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
เลขที่ 50/23 หมู่ที่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์/โทรสาร .0-3220-1567

e-mail: rab_banpong@doae.go.th