ฉบับร่าง คู่มือสำหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ..ศ. 2558
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี รายละเอียด>>>
2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเีบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี รายละเอียด>>>
3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี รายละเอียด>>>
2. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี-
การเกษตรประจำตำบลทุกตำบล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รายละเอียด>>>