นายวิลาศ จันทศรี

เกษตรอำเภอบ้านโป่ง


นายมาโนชญ์ พูลสุขโข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลกรับใหญ่

 นางสาาวันทนีย์ วิชชุประเสริฐ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเขาขลุง และตำบลหนองอ้อ
นายพิเชษฐ ตุ้มมล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลลาดบัวขาว และตำบลหนองกบ

 

นางสาวชรัณญา สังข์ทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรขำนาญการ

รับผิดชอบตำบลหนองปลาหมอนางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าผา และตำบลดอนกระเบื้อง
นางสาวอมรรัตน์ ช้างฉาว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านม่วง และตำบลคุ้งพยอม


-ว่าง-่
นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเนื้อสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสวนกล้วยนายคมสัน สิงห์โต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลปากแรต ตำบลนครชุมน์
และตำบลบ้านโป่ง
นางสิริกร เหมหงษ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบงานธุรการ การเงิน และพัสดุ

 นางสาวอุทัย กระแสร์ยศ
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร

 

นางกาญจนา แก้วนุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลและคอมพิวเตอร์


 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
เลขที่ 50/25
หมู่ที่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์/โทรสาร .0-3220-1567
e-mail: rab_banpong@doae.go.th