นางบุญสม งามเนตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านโป่งนายมาโนชญ์ พูลสุขโข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลกรับใหญ่ และตำบลสวนกล้วย

 นางสาาวันทนีย์ วิชชุประเสริฐ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเขาขลุง และตำบลหนองอ้อ
นายพิเชษฐ ตุ้มมล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลลาดบัวขาว และตำบลหนองกบ

 

นางสาวชรัณญา สังข์ทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรขำนาญการ

รับผิดชอบตำบลเบิกไพร และตำบลหนองปลาหมอนางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าผา และตำบลดอนกระเบื้อง
นางสาวอมรรัตน์ ช้างฉาว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านม่วง และตำบลคุ้งพยอม
-ว่าง-นายคมสัน สิงห์โต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลปากแรต ตำบลนครชุมน์
และตำบลบ้านโป่ง

-ว่าง-นางสิริกร เหมหงษ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบงานธุรการ การเงิน และพัสดุ

 นางสาวอุทัย กระแสร์ยศ
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร

 

นางกาญจนา แก้วนุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลและคอมพิวเตอร์


 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
เลขที่ 50/23 หมู่ที่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์/โทรสาร .0-3220-1567
e-mail: rab_banpong@doae.go.th