* เดือน สิงหาคม 2558

นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ ตำแหน่ง นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลท่าผา
ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ณ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   
นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ (งานเกษียณอายุราชการ) ปี 2558
ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558
ณ ภายในพื้นที่บ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมวลภาพ>>>
   
นายศักดิ์ดา ภูศรี ตำแหน่ง นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลดอนกระเบื้อง ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการ ตรวจแปลง GAP ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558
ณ ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายศักดิ์ดา ภูศรี ตำแหน่ง นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร-
อำเภอบ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   


นายปฎิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด
ผลงานกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการกลุ่มด้วยวิธีสหกรณ์ ประจำปี 2558
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>

   
นางสาวชรัณญา สังข์ทอง ตำแหน่ง นวส.ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลหนองปลาหมอ ้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายปฎิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายปฎิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง และ นางสาวชรัณญา สังข์ทอง
ตำแหน่ง นวส.ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลหนองปลาหมอ เข้าร่วมสาธิต
การโยนกล้า ของกลุ่มสมาชิก ศจช.ม.9 ต.หนองปลาหมอ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558
ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 9 ต.หนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>

   

นางสาว
วีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ ตำแหน่ง นวส.ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกล้วยไม้
เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมกล้วยไม
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมทราวดี แกรนด์ฯ
อ.เมือง จ.นครปฐม
ประมวลภาพ>>>

 

* เดือน กรกฏาคม 2558

นายมลชัย จันทโรธรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านโป่ง ในป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่นต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยนายปฎิภาณ อินทรโชต
เกษตรอำเภอบ้านโป่ง กล่าวรายงาน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ-
การผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว)  ตำบลหนองกบ หมู่ที่ 8 บ้านยาง ตำบลหนองกล อำเภอบ้านโป่ง
ประมวลภาพ>>>
   
นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการออกหน่วยบริการทางสังคม
โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 21 กรกฎาคม
2558

ณ โรงเรียนวัดดอนเสลา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
คณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามงานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
ตลอดจนรับฟังปัญหาฯ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   

นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง และนางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลท่าผา เข้าร่วมประชุมเรื่องการใช้น้ำของชลประทานในพื้นที่ตำบลท่าผา
ผู้ใช้น้ำชลประทานของหมู่ที่ 8,9,12,14 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
ณ ภายในพื้นที่ตำบลท่าผา
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายปฎิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดนายอำเภอบ้านโป่ง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายละออ เสร็จกิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
ร่วมติดตามและนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ ตำแหน่ง นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกล้วยไม้
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนต์ นครปฐม ประมวลภาพ>>>
   
นายสมยศ พุ่มน้อย นายอำเภอบ้านโป่ง ออกพบปะเยี่ยมบ้านยามเย็นประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าผา
พร้อมทั้งปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรอำเภอ และเกษตร
ตำบล ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายผ่าน ศรีน้อย ตำแหน่ง นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลคุ้งพยอม
ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ณ ภายในพื้นที่ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>

   

นางสาว
วีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ ตำแหน่ง นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลท่าผา
รับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ปี 2558 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ณ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.ท่าผา
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>* เดือน พฤษภาคม 2558

นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯพร้อมเกษตรอำเภอบ้านโป่งและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
ร่วมงานดังกล่าว
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ณ บริเวณวัดห้วยชินสีห์ ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุร ี ประมวลภาพ>>>
   

นายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลหนองกบ
ติดตามการไถกลบปอเทืองแปลงของเกษตรกร  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ แปลงนายวินัย มั่นคง หมู่ที่ 8บ้านยาง ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ (DW)
ครั้งที่ 3/2558  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมการสอบพนักงานราชการ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นางสาวเพ็ญรัตน์ สวัสดิ์รักษา และนายสำเนา หนูกางเกษตรกรผู้นำของอำเภอบ้านโป่ง ร่วมงาน
"เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิตเนื่องในวันเกษตรกร" ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

ณ อิมแพคเมืองทองธานีอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลท่าผา
ดำเนินงานอบรมเกษตรกร การทำไข่้เค็มและขนมฝอยทอง ในวันที่ 12 พฤษภาคม2558
ณ บริเวณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 20 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลท่าผา
ร่วมติดตามการส่งมอบเครื่องสีข้าว และการประเมินการก่อสร้างลานตากข้าว
และโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวจากผู้รับเหมา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
ณ ภายในพื้นที่ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>

   
นายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลหนองกบ อบรมเกษตรกร
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ครั้งที่ 4
ในวันที่ 7 พฤษภาคม2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ หมู่ที่ 8 ต.หนองกบ
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>*เดือน เมษายน 2558

นายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลหนองกบ
อบรมเกษตรกรโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ครั้งที่ 3
ในวันที่ 23 เมษายน 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ หมู่ที่ 8 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ร่วมเลี้ยงส่งนายฉลอง โตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯจ.รชบุรี
ย้ายไปดำรงตำแหน่ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 22 เมษายน 2558
ณ บริเวณสำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ร่วมรดน้ำขอพรท่านนายอำเภอบ้านโป่ง
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทยในวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ บริเวณที่ว่าการ อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดาชบุร ีประมวลภาพ>>>
   

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ร่วมรดน้ำขอพรนายบำรุง สังข์สว่าง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
หรือปีใหม่ไทยในวันที่ 17 เมษายน 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายศักดิ์ดา ภูศรี นวส.ชำนาญการและ นางสาววีรวรรณอุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ เอส ที เอ ฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ประมวลภาพ>>>
   
นายศักดิ์ดา ภูศรี นวส.ชำนาญการและ นางสาววีรวรรณอุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
ในวันที่ 8 เมษายน 2558
ณ คลีนฟาร์ม อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ประมวลภาพ>>>
   

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ร่วมรดน้ำขอพรนายรังสรรค์ กองเงิน
เกษตรจังหวัดราชบุรี
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทยในวันที่ 8 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>

   
นายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลหนองกบ ติดตามการปลูกปอเทือง
ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในวันที่ 3 เมษายน 2558
ณ ภายในพื้นที่ ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
*เดือน มีนาคม 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ร่วมกับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ โดย นายมาโนชญ์ พูลสุขโข
นวส.ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ี่เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดภัยในวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558
ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
ร่วมกับ วิทยากรเกษตรกร
ตรวจวิเคราะห์ดินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
สำหรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฯ ในวันที่ 18 มีนาคม 2558
ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 3
ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

หัวหน้าสำนักงานสถิติแห่งชาติจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมชี้แจงการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.)โครงการสำรวจสำมะโนประชากรฯ ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร-
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายพินิจ เจริญเร็ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตติดตามงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 (การปลูกถั่วเขียว) ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายศักดิ์ดา ภูศรี นวส.ชำนาญการ และนางสาววีรวรรณอุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบล ร่วมงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ราชบุรี-ภูเก็ต
โครงการเตรียมราชบุรีสู่อาเซียนปี 2558 วันที่ 13-15 มีนาคม 2558
ณ บริเวณลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส จังหวัดภูเก็ต ประมวลภาพ>>>
   
นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลท่าผา เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยง
ผู้ผลิตพบผู้บริโภค โครงการเตรียมราชบุรีสู่อาเซี่ยน ปี 2558 ในวันที่ 13 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมรีสอร์ทอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประมวลภาพ>>>
   

เจ้าหน้าที่สำันักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ร่วมงานการประกวดและแสดงผลผลิตทางการเกษตร
งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสำนักงานเกษตร
จังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี
ประมวลภาพ>>>

   
เจ้าหน้าที่สำันักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ร่วมงานประกาศความสำเร็จการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
250,000 ตัน ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม หมู่ที่ 6 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม
จ.ราชบุีรี ประมวลภาพ>>>
   
นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง และนางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลทา่ผา ร่วมจัดทำประชาคมขอใช้พื้นที่เป็นลานตากข้าวและโรงเรือนเก็บ
เมล็ดพันธุ์ข้าวในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ศบกต.ท่าผา หมู่ที่ 11 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ประมวลภาพ>>>
   

นายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลหนองกบ
อบรมเกษตรกรโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ครั้งที่ 1
ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ หมู่ที่ 8 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประมวลภาพ>>>

 

*เดือน กุมภาพันธ์ 2558

นายปฎิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า-
เกษตรสู่มาตรฐาน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17
ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีี
ประมวลภาพ>>>
   
นายผ่าน ศรีน้อย นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลคุ้งพยอม
จัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบมาตรฐาน GAP โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ครั้งที่ 4
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการระดับจังหวัด การประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลท่าผา
นำเกษตรกรร่วมงานการสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ประมวลภาพ>>>
   
นายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ฯ นำเกษตรกรร่วมงาน
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อ
ของแผ่นดิน" ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   
นายศักดิ์ดา ภูศรี นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลดอนกระเบื้อง
จัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ครั้งที่ 2 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   

นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง และนายศักดิ์ดา ภูศรี นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลดอนกระเบื้อง จัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
ครั้งที่ 1 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
หมู่ที่ 3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประมวลภาพ>>>

   
นายศักดิ์ดา ภูศรี นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลดอนกระเบื้อง พร้อมประธานกลุ่มฯ
และเกษตรกรรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักจากหน่วยงาน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านหนองน้ำขาว หมู่ที่ 3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุีรี ประมวลภาพ>>>
   
นายมาโนชญ์ พูลสุขโข นวส.ชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบมาตรฐาน GAP
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ครั้งที่ 3 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายมาโนชญ์ พูลสุขโข นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลกรับใหญ่
จัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบมาตรฐาน GAP โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ครั้งที่ 2
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>*เดือน มกราคม 2558

นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาด ตัด-แต่งต้นไม้  บริเวณรอบสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ บริเวณรอบสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   

นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง และนางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ปี 2558
ในวันที่ 19-20 มกราคม 2558 ณ โรงแรมวาสิฎฐีซิตี้อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมวลภาพ>>>

   
นางสาวอุทัย กระแสร์ยศ จพง.เคหกิจเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2558
ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   
นางสาววันทนีย์ วิชชุประเสริฐ นวส.ชำนาญการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลเขาขลุง ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ในการอบรมผู้ปลูกมันสำปะหลัง  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี-
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ภายในพื้นที่ตำบลเขาขลุง
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   

ายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ และน.ส.วีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานข้าวร่วมประชุมเรื่องข้าวยั่งยืน ในวันที่ 14 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นางสาววันทนีย์ วิชชุประเสริฐ นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลเขาขลุง
มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58
ในวันที่ 14 มกราคม 2558
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   
นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง กล่าวเปิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ย
และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ในวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 3ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีประมวลภาพ>>>
   
นางสาวอุทัย กระแสร์ยศ จพง.เคหกิจเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร ร่วมการฝึกอบรมผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผู้นำกลุ่มยุวเกษตรกร
ในวันที่ 8 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2
ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   

นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ 2558 พร้อมรับพรปีใหม่จากว่าที่ ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านโป่ง
ในวันที่ 7 มกราคม 2558 (บ่าย)
ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>

   
นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง ่พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มอบกระเช้าของขวัญ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 พร้อมรับพรปีใหม่จากนายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอบ้านโป่ง
ในวันที่ 7 มกราคม 2558 (สาย) ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มอบกระเช้าของขวัญ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 พร้อมรับพรปีใหม่จากท่านนายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 7 มกราคม 2558 (เช้า) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายฉลอง โตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพร้อมคณะติดตามนิเทศงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตรและติดตามศูนย์เรียนรู้และจุดสาธิต หมู่ที่ 8 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง
ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>

 

*เดือน ธันวาคม 2557

นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง กล่าวเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
สร้างและพัฒนาสู่ความเป็นจริงSmart Farmer ต้นแบบ (อกม.) โึีครงการอาสาสมัครเกษตร
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ แปลงเรียนรู้ หมู่ที่ 3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   
นายเสน่ห์ วงศ์จันทร์เจริญ นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลบ้านม่วงและนครชุมน์
นำเกษตรกรร่วมงานวันLearning Day การผลิตพืชปลอดภัยใต้ร่มพระบารมี ชาวราชบุรีร่มเย็น
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว หมู่ที่ 9
ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  ประมวลภาพ>>>
   

นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิับัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลท่าผา่
ร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมกล้วยไม้สู่ Smart Officer
ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2557 ณ แปลงเรียนรู้ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกระเบื้อง
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ี ประมวลภาพ>>>
   

นาายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง กล่าวต้อนรับงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต กิจกรรมศุนย์พัฒนาการผลิตข้าวประจำ
อำเภอ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 20 ตำบลท่าผา
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายมาโนชญ์ พูลสุขโข นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลกรับใหญ่
ร่วมประชุมร่างหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุในวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ดำเนินการโดย เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ประมวลภาพ>>>
   
นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลท่าผา
และผู้รับผิดชอบงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นฯ
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลหนองกบและลาดบัวขาว
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ในพื้นที่ตำบลหนองกบและลาดบัวขาว
่ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557ณ ภายในพื้นที่ตำบลหนองกบ
และลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุีรี ประมวลภาพ>>>

   
นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติริมน้ำ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นางสาวชรัณญา สังข์ทอง นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลเบิกไพร
ถ่ายทอดความรู้การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาโดยใช้ข้าวสุก ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว
ในพื้นที่ตำบลเบิกไพร เพื่อใช้ในการป้องกันโรคแคงเกอร์ ในวันที่ 3 ธันวาคม
2557
ณ แปลงปลูกมะนาวของนายสมศักดิ์ เกิดสุข หมู่ที่ 1 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี
โดยเกษตรกรให้ความสนใจในการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างมาก ประมวลภาพ>>>
   

นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง มอบของที่ระลึกแก่ นายปริญญา ขำเจริญ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานย้ายกลับต้นสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>*เดือน พฤศจิกายน 2557

นายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลลาดบัวขาว
ร่วมตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ณภายในพื้นที่ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิับัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลท่าผา่
ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1
ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 2 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิับัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลท่าผา่
ร่วมเสวนาสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็ง"บริบทการแข่งขัน ภัยคุกคามและโอกาส คุณภาพ มาตรฐาน
และการส่งมอบกล้วยไม้ไทยยุคดิจิตัล" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   

นาางกาญจนา แก้วนุ่ม จพง.ธุรการ เจ้าหน้าที่งานโปรแกรมการปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
เป็นตัวแทนส่งมอบข้อมูลตัดยอดปิดการบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนแก่ทหารในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นางสาววันทนีย์ วิชชุประเสริฐ นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลเขาขลุง ร่วมกับ ธกส.
ดำเนินการให้เกษตรกรยื่นเรื่องรับเงินกับ ธกส. (นอกพื้นที่) การปลูกข้าวนาปี
ปี 2557/58 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557ณ ห้องประชุม อบต.เขาขลุง หมู่ที่ 12 อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายละออ เสร็จกิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ติดตามงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคุ้งพยอม
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ศจช.คุ้งพยอม หมู่ที่ 13 ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายคมสัน สิงห์โต นวส. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลปากแรตและ อกม. ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จริง
ในการปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 16,17
ตำบลท่าผา่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>

   
นายคมสัน สิงห์โต นวส. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลปากแรตและ อกม. ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จริง
ในการปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2557 ณ ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4,5,8,9
ตำบลท่าผา่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอบ้านโป่ง กล่าวเปิดการดำเนินการให้เกษตรกร
ยื่นเรื่องรับเงินกับ ธกส.พร้อมทั้งนางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิับัติการ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบตำบลท่าผา่ และ ธกส. ดำเนินการให้เกษตรกรยื่นเรื่องรับเงินกับ ธกส.
(นอกพื้นที่) การปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

ณ ศบกต.ท่าผา หมู่ที่ 11 ตำบลท่าผา่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายมาโนชญ์ พูลสุขโข นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลกรับใหญ่ ร่วมกับ ธกส.
ดำเนินการให้เกษตรกรยื่นเรื่องรับเงินกับ ธกส. (นอกพื้นที่) การปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาเอนกประสค์ หมู่ที่ 1ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>*เดือน ตุลาคม 2557

นายมาโนชญ์ พูลสุขโข นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลกรับใหญ่ และ อกม.
ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จริงในการปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ณ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายมาโนชญ์ พูลสุขโข นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลกรับใหญ่ และ อกม.
ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จริงในการปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ณ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>

   

นายมาโนชญ์ พูลสุขโข นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลกรับใหญ่ และ อกม.
ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จริงในการปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ณ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายปริญญา ขำเจริญ นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลหนองปลาหมอ และ อกม.
ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จริงในการปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ณ ภายในพื้นที่ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   
นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลท่าผา และ อกม. ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จริง ในการปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557
ณ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลท่าผา และ อกม. ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จริง ในการปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557
ณ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   

นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง ร่วมกับนายประสิทธิ์ บุญเฉย
นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย และบริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ (เพื่อลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตปลอดภัย แก่เกษตรกร)
แก่เกษตรกรตำบลหนองปลาหมอ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาหมอ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>

   
นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา ภูศรี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลสวนกล้วย และ อกม. ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จริง
ในการปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557
ณ ภายในพื้นที่ตำบลสวนกล้วย
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายศักดิ์ดา ภูศรี นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลดอนกระเบื้อง และ อกม.
ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จริงในการปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557
ณ ภายในพื้นที่ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   

นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วยนายปริญญา ขำเจริญ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลหนองปลาหมอ ติดตามการผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในนาข้าว
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>