*เดือน มิถุนายน 2560

นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง มอบหมายให้นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ เป็นวิทยากร  ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตร ของโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 13 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาภายในพื้นที่ ต.ท่าผา
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรประมวลภาพ>>>
   
นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทีม 1 จากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
ติดตามและเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ณ ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 16 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นางสาวอุทัย กระแสร์ยศ จพง.เคหกิจเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่รบผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร
นำคณะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นำโดยนางดวงสมร พฤฑฒิกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร พร้อมคณะฯ เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ช่วงบ่าย)
ณ วิสาหกิจชุมชนอารักษ์ตำบลลาดบัวขาว และวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวสระพัฒนา ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง พร้อมคณะเจ้าหน่้าที่ทีมจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงใหญ่ (ไม้ดอกไม้ประดับ) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ ภายในพื้นที่ หม่ที่ 5,8 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นางสาวชรัณญา สังข์ทอง นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลหนองปลาหมอ
เข้าร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาแบบบูรณาการตามนโยบาบของรัฐ ประจำปี 2560
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
ณ บริเวณลำห้วย พื้นที่หมู่ที่8,9,13 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายมาโนชญ์ พูลสุขโช นวส.ชำนาญการ ต้อนรับคณะติดตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่
นำโดย นางดวงสมร พฤฑฒิกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะฯจากสำนักงาน-
เกษตรจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   
นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนา
นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไทยนำ ริเวอร์ไซต์
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>


*เดือน พฤษภาคม 2560

นายศักดิ์ดา ภูศรี นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลดอนกระเบื้อง ติดตามให้คำแนะนำการทำปุ๋ยอินทรีย์  ตามโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2560
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560
ณ กลุ่มผลิตผักปลอดสารตำบลดอนกระเบือง หมู่ที่ 3
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลหนองกบ ร่วมกิจกรรมปล่อยกบนาลงสู่แปลงนาข้าว  ของสมาชิก ศพก.อ.บ้านโป่ง 5 ราย จำนวน 5,000 ตัว
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ แปลงของสมาชิก ศพก. ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   
นายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ และนายเอื้อ สวัสดิ์จุ้น ประธาน ศพก.อำเภอบ้านโป่ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ศพก.ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรีี ประมวลภาพ>>>
   
นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด
และระดับอำเภอ DW ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 15 พฤษภาคม  2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง นายมาโนชญ์ พูลสุขโข นวส.ชำนาญการ
และน.ส.วีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ
นำคณะกรรมการ Single Command (SC)
ติดตามคณะกรรมการแปลงใหญ่ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.ท่าผา
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการแปลงใหญ่
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>*เดือน มีนาคม 2560

นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง มอบหมายให้ นายมาโนชญ์ พูลสุขโข นวส.ชำนาญการ ,
นายพิเชษฐ ตุ้มมล  นวส.ชำนาญการ และน.ส.วันทนีย์ วิชชุประเสริฐ นวส.
ชำนาญการ นำคณะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม
่และ Smart farmer ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ พื้นที่ตำบลกรับใหญ่ และตำบลหนองกบ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายศักดิ์ดา ภูศรี นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลดอนกระเบื้อง
เข้าร่วมดำเนินการอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 โดยมี นายจิรศักดิ์ วิเศษสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดการอบรมฯ
ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ศพก.เครือข่าย หมู่ที่ 3 ต.ดอนกระเบื้อง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
น.ส.วีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ และนางกาญจนา แก้วนุ่ม จพง.ธุรการ
เข้าร่วมอบรม Google  Drive ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง และนายมาโนชญ์ พูลสุขโข นวส.ชำนาญการ
และนายคมสัน สิงห์โต นวส.
นำคณะกรรมการ Single Command (SC) ติดตามการเลี้ยงปลา
ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ บ้านนายกำพล สร้อยแสง หมู่ที่ 3 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   
นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง และนางกรองทิพย์  ทับย้อย ประมงอำเภอบ้านโป่ง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ร่วมมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง แก่เกษตรกร
ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>


*เดือน กุมภาพันธ์ 2560

นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ดิน
แก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.นครชุมน์  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศดปช.ต.นครชุมน์
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ และ นางกาญจนา แก้วนุ่ม จพง.ธุรการ เข้าร่วมอบรมรับการถ่ายทอดความรู้การวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ศพก. พร้อมนายพิเชษฐ ตุ้มมล  นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลหนองกบ
และหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์2560 ณ ศาลาเรียนรู้ ศพก.อ.บ้านโป่ง
หมู่ที่ 8 ต.หนองกบอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>

 


* เดือน ธันวาคม 2559

นายวิลาศ อินทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง กล่าวเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้
ด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ่ภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ราชบุรีเมืองเกษตรสีเขียว)
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ภายในบริเวณเทศบาลตำบลกรับใหญ่ หมู่ที่ 9
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์
โดยนางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดอบรม
ในวันที่ 14 ธัีนวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายสมยศ พุ่มน้อย นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น
โดยนายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง และนางสาววันทนีย์ วิชชุประเสริฐ
เข้าร่วม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหา-ความต้องการ
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>

* เดือน ตุลาคม 2559

นายพิเชษฐ ตุ้มมล นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลลาดบัวขาว และหนองกบ
ตรวจพื้นที่ปลูกข้าวจริงหมู่ที่ 7,8,10 จำนวน 3 ราย 7 แปลง สำหรับ เกษตรกรที่ปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ภายในพื้นที่ตำบลหนองกบ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นางสาวชรัณญา สังข์ทอง นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลเบิกไพร และหนองปลาหมอ่
จัดทำประชาคมข้าวสำหรับ เกษตรกรที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559/60
ในวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559
ภายในพื้นที่ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>
   
นายมาโนชญ์ พูลสุขโข นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลกรับใหญ่
จัดทำประชาคมข้าวสำหรับ เกษตรกรที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60
ในวันที่ 12ตุลาคม 2559 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอบ้านโป่ง และนางสาวชรัณญา สังข์ทอง นวส.ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลเบิกไพร เข้าร่วมประชุมและร่วมทำบันทึกข้อตกลง(MOU)
การพัฒนาตำบลต้นแบบบูรณาการ "การสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุแบบองค์รวม"
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นางสาวชรัณญา สังข์ทอง นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลเบิกไพร และหนองปลาหมอ
เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมเรื่องโรงงานเอทานอล ปล่อยน้ำเสีย
ลงแม่น้ำแม่กลอง โดยมีนายสมยศ พุ่มน้อย นายอำเภอบ้านโป่งพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
และนางสาวชรัณญา สังข์ทอง  นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลเบิกไพร เข้าร่วม
ประชุม ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ โรงงานเอทานอล หมู่ที่ 6  ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ประมวลภาพ>>>
   
นางสาวชรัณญา สังข์ทอง นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลเบิกไพร และหนองปลาหมอ
ตรวจพื้นที่ปลูกข้าวเกษตรกรที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60
ในวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 ภายในพื้นที่ตำบลเบิกไพร  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ>>>